Komisija za kakovost

Namen

Mozaik sistema kakovosti izobraževalne organizacije je sestavljen iz številnih dejavnosti, v njem sodelujejo zaposleni in udeleženci, partnerji in druge pomembne interesne skupine. Za povezano delovanje in učinkovitost teh procesov pa je treba v ta sistem umestiti prvino, ki bo spodbuda za razvoj posameznih procesov in delčkov v tem mozaiku, hkrati pa bo delovala povezovalno, bo kot nekakšno vezivo, ki pomaga pri usklajenem delovanju sistema. Takšno vlogo ima v notranjem sistemu kakovosti komisija za kakovost
 
  • Komisija za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti.
  • Skrbi za povezano delovanje notranjega sistema kakovosti.
  • Deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti, jih deloma tudi izpeljuje.
 
Je posrednica med vsemi sodelujočimi v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter skrbi za informiranost različnih interesnih skupin o teh dogajanjih in njihovih dosežkih.
 

Slika: Skupina/komisija za kakovost
 
 

Opis

V zadnjih letih je imenovanje komisije za kakovost na različnih področjih izobraževanja že postalo zakonska obveznost. Zakonodaja s posameznega področja po navadi opredeli sestavo in naloge komisije za kakovost.

Ob upoštevanju tega izhodišča je priporočljivo upoštevati nekatera strokovna priporočila, ki niso povezana zgolj z enim ali drugim področjem izobraževanja ali zgolj z zakonodajo, a jih izobraževalna organizacija – ob upoštevanju zakonskih obveznosti – lahko uporabi ob vzpostavljanju komisije za kakovost in snovanju njenega dela.
 

Proces oblikovanja

Pri oblikovanju in sestavi komisije za kakovost je treba upoštevati zakonske obveznosti. Izobraževalni organizaciji, ki še nima komisije za kakovost, pa tudi tistim, ki jih že imajo, priporočamo, da preverijo, kakšne so zakonske zahteve na področjih izobraževanja, ki ga izpeljujejo. Te se namreč na različnih področjih nekoliko razlikujejo.

Vsekakor je v izobraževanju odraslih potrebno upoštevati določbe Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list št.6/18), ki v 68. členu določa, da javne organizacije, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle in dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev, z internim aktom določijo sestavo, mandat in naloge komisije.
 
V nadaljevanju pa predstavljamo nekatera strokovna priporočila, ki so lahko, ob upoštevanju zakonskih obveznosti, izobraževalni organizaciji v pomoč pri oblikovanju komisije za kakovost.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi pravilnika/akta o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost, pripravili vodilo za pripravo pravilnika/akta o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.
Pripravili smo vam tudi vodilo za pripravo letnega poročila o kakovosti, ki ga lahko dopolnite in oblikujete, glede na potrebe vaše organizacije.
 

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili primer sklepa o imenovanju komisije za kakovost. Primer je prirejen po dejanskem sklepu ene ali več organizacij, ki so sodelovale pri projektu POKI. Primer naj vam bo v pomoč za oblikovanje tega dokumenta v vaši organizaciji.
Zapisi o srečanjih komisije za kakovost, ki so jih pripravili na LU Postojna, so dober primer kako komisija aktivno deluje za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Zapisi so pregledni, sistematični in vsebujejo operativne preglede za spremljanje realizacije dogovorjenih aktivnosti na posameznem sestanku komisije.
Preberite si zanimiv opis procesa oblikovanja in vpeljevanja vloge komisije za kakovost izobraževalne organizacije, ki so ga pripravili na Zasavski ljudski univerzi.