Področje: Presojanje kakovosti

Opis področja

Procesi presojanja kakovosti so procesi, katerih temeljni namen je pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o nekem pojavu, procesu ali dosežku ter njihovo vrednotenje glede na postavljene opredelitve ali standarde kakovosti. Izobraževalna organizacija, ki načrtno vlaga v kakovost svoje dejavnosti, ve, da je najboljše izhodišče za načrtovanje prihodnjega razvoja verodostojen vpogled v sedanje stanje. 

V pristopu kakovosti, ki se je razvil na področju izobraževanja odraslih, govorimo o poglobljeni samoevalvaciji in sprotnemu spremljanju kakovosti. Poglobljena samoevalvacija je poglobljen sistematični postopek, v katerem izobraževalna organizacija sama oceni svojo kakovost. Priporočljiv cikel za takšno poglobljeno samoevalvacijo je obdobje 2 do 3 let. V skladu s tem, poglobljeno samoevalvacijo ločimo od sprotnega spremljanja, ki ga razumemo kot sprotno spremljanje področij delovanja izobraževalne organizacije z namenom sprotnega reševanja morebitnih težav ter vpeljevanja potrebnih ukrepov in izboljšav. Tovrstne spremljave se izvaja v letnih ciklih ali ves čas poteka izobraževalne dejavnosti.

V tem sklopu so predstavljeni naslednji dejavniki, ki kažejo na sistematično in načrtno delo pri načrtovanju in izpeljavi samoevalvacije:
  • področja in kazalniki kakovosti,
  • načrtovanje samoevalvacije,
  • metode samoevalvacije in spremljanja,
  • zbiranje podatkov in informacij,
  • samoevalvacijsko poročilo,
  • razprava o rezultatih samoevalvacije.

Kazalniki:

Področja in kazalniki kakovosti

Področja in kazalniki kakovosti

Poglej
Načrtovanje samoevalvacije

Načrtovanje samoevalvacije

Poglej
Področja kakovosti za samoevalvacijo

Področja kakovosti za samoevalvacijo

Poglej
Izbira kazalnikov kakovosti

Izbira kazalnikov kakovosti

Poglej
Standardi kakovosti

Standardi kakovosti

Poglej
Samoevalvacijska vprašanja

Samoevalvacijska vprašanja

Poglej
Viri podatkov in informacij

Viri podatkov in informacij

Poglej
Metode zbiranja podatkov in informacij

Metode zbiranja podatkov in informacij

Poglej
Metoda anketiranja

Metoda anketiranja

Poglej
Metoda vodenega pogovora

Metoda vodenega pogovora

Poglej
Metoda fokusnih skupin

Metoda fokusnih skupin

Poglej
Metoda zgledovanja

Metoda zgledovanja

Poglej
Metoda analize dokumentacije

Metoda analize dokumentacije

Poglej
Metoda analize SWOT

Metoda analize SWOT

Poglej
Metoda opazovanja

Metoda opazovanja

Poglej
Zbiranje podatkov in informacij

Zbiranje podatkov in informacij

Poglej
Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo

Poglej
Razprava o rezultatih samoevalvacije

Razprava o rezultatih samoevalvacije

Poglej