Samoevalvacijsko poročilo

Namen

Samoevalvacijsko poročilo je eden izmed osrednjih dokumentov samoevalvacije – v njem zapišemo, kaj in zakaj smo presojali v postopku samoevalvacije, kako smo presojanje izpeljali, kaj smo pri tem ugotovili in kaj je mogoče sklepati/povzeti iz zbranih ugotovitev.

Prav zaradi tega je samoevalvacijsko poročilo tudi nekakšen most med dvema procesoma – med presojanjem in razvojem kakovosti, saj je to, kar v samoevalvacijskem poročilu ugotovimo, neposredni povod, izhodišče za načrtovanje ukrepov, ravnanja za (nadaljnji) razvoj kakovosti.

V samoevalvacijskem poročilu nazorno, metodološko in vsebinsko ustrezno prikažemo pridobljene podatke in informacije ter jih interpretiramo.

V procesu ovrednotenja/presoje analiziranih podatkov in informacij prikažemo, kje je samoevalvacija pokazala na naše dobro delo, ter odstremo vidike, kjer so se pokazale pomanjkljivosti, potrebe po izboljšavah.
 
Slika: Samoevalvacijsko poročilo
 

Opis

Splošna priporočila, ki jih je dobro upoštevati pri pisanju samoevalvacijskega poročila:

Proces oblikovanja

Ker je priprava samoevalvacijskega poročila zahtevno strokovno delo, je smiselno, da ga opravi komisija za kakovost ter svetovalec za kakovost, ki so za to delo ustrezno usposobljeni.

Priporočljivo pa je, da k temu delu pritegnemo tudi sodelavce, ki so izvedenci za posamezno vsebinsko področje, saj ne gre pričakovati, da bi bili člani komisije za kakovost ali svetovalec za kakovost strokovnjaki za vsa vsebinska področja. Od njih se pričakuje, da imajo več izvedenskega znanja s področja (samo)evalvacije in kakovosti ter da so usposobljeni za to, da bodo znali k temu delu pritegniti sodelavce, ki so strokovnjaki za določeno vsebinsko področje. Sodelavci – izvedenci za posamezno vsebinsko področje bodo laže ovrednotili pridobljene podatke za to področje.

Priporočljivo je, da en član komisije za kakovost ali svetovalec za kakovost prevzame koordinacijo priprave poročila, ni pa smiselno, da pripravlja vsa priporočila zgolj eden od članov komisije za kakovost.
 
Slika: Priprava samoevalvacijskega poročila
 

 

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi samoevalvacijskega poročila pripravili dve vodili. V enem vam na kratko opisujemo, kaj naj bi bila vsebina posameznega dela samoevalvacijskega poročila, v drugem pa vam predstavljamo možno strukturo tega poročila, to lahko uporabite kot zasnovo dokumenta, ki ga boste pripravili.

Primeri dobre prakse

V obdobju od maja 2011 do septembra 2014 je potekala pilotna vpeljava postopka priznavanja znanja. Da bi ugotovili, kako so se v tem pilotnem obdobju udejanjale določbe Pravilnika o priznavanju, smo v letu 2014 zasnovali in izpeljali Evalvacijo pilotne vpeljave postopkov priznavanja znanja v sistem usposabljanja in spopolnjevanja ACS. Rezultate predstavljamo v pričujočem evalvacijskem poročilu.
Na podlagi presoje rezultatov so v evalvacijskem poročilu podani predlogi za izboljšave in nadaljnji razvoj postopkov priznavanja znanja udeležencem, ki se vključujejo v programe usposabljanja in spopolnjevanja na ACS.

Evalvacijsko poročilo lahko najdete tukaj.
 
Preberite si zanimiv primer dobro pripravljenega Samoevalvacijskega poročila za leto 2019, ki so ga pripravili na MOCIS-u, centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.

Video vsebine

V izobraževalnem videu so objavljeni napotki kako pripraviti dobro samoevalvacijsko poročilo.
Avtorica v videu poda nekaj strokovnih priporočil, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi samoevalvacijskega poročila.

Potreben je premislek kdo je končni bralec poročila ter kaj s poročilom sporočamo, da ne bo samoevalvacijsko poročilo le še eno dodatno poročilo, ki ga moramo napisati.
Samoevalvacijsko poročilo