Standardi kakovosti

Namen

Standardi kakovosti so izjave, ki opisujejo pričakovano/želeno kakovost najpomembnejših dejavnikov delovanje izobraževalne organizacije.

Oblikovanje standardov kakovosti nam pomaga odgovoriti na vprašanje o tem, kaj je za nas kakovost. Ali povedano drugače: če želimo ugotoviti, ali smo dosegli to, kar smo želeli doseči, moramo najprej vedeti, kaj sploh želimo doseči.

Oblikovani ali izbran standard kakovosti nam bo pri presojanju kakovosti rabil kot referenčna točka, na podlagi katere bomo lahko presodili o tem, kako dobri smo na izbranem področju ali pri izbranem kazalniku.
 
Preglednica: Oblikovanje standardov kakovosti
 

Opis

Pri načrtovanju samoevalvacije je tako izobraževalna organizacija soočena z več možnostmi.

Proces oblikovanja

Za primere, ko se izobraževalna organizacija odloči, da bo oblikovala svoje standarde kakovosti, v nadaljevanju navajamo nekatera priporočila.

Ko se lotevamo oblikovanja svojih standardov kakovosti, se poskusimo čim bolj izogniti pasti, da bi ti izhajali iz našega včasih (pre)ozkega vidnega polja ali miselnega okvira.

Standarde kakovosti lahko zapiše komisija za kakovost sama. V tem primeru je dobro vsaj to, da si o njih pridobi mnenja sodelavcev in drugih strokovnjakov s področja.

Dobro je, če si pri notranjem oblikovanju standardov kakovosti pomagamo tudi z raznimi strokovnimi napotki (strokovna literatura, novo znanje, pridobljeno z izobraževanjem, pogovori s strokovnjaki z obravnavanega področja itn.).

Poleg teh splošnih napotkov pa je priporočljivo upoštevati še naslednje:
  • Standard kakovosti naj bo oblikovan tako, da bo iz njega razvidno, za kakšno kakovost se zavzemate v izobraževalni organizaciji.
  • Izhajajte iz poznavanja in potreb vaše izobraževalne organizacije, a ne omejujte se le na tisto, kar že dosegate ali kar že veste o kakovosti na obravnavanem področju.
  • Proučite, kaj o kakovosti pri izbranem kazalniku priporoča stroka (npr. priročnik Kazalniki kakovosti, druga literatura, dobra praksa drugih organizacij).

V nadaljevanju navajamo nekaj priporočil za oblikovanje standardov kakovosti.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju standardov kakovosti za izpeljavo samoevalvacije v vaši izobraževalni organizaciji pripravili vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili pregled standardov kakovosti, pri čemer smo vsebino črpali iz arhiva izdelkov udeležencev programa usposabljanja za vpeljavo modela POKI v izobraževalno organizacijo.

Knjižna polica / Spletne povezave

Na spletni strani o razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih lahko dostopate do ZBIRK KAZALNIKOV KAKOVOSTI.
Spletni naslov:
http://kakovost.acs.si/
https://kakovost.acs.si/knjizna-polica