Viri podatkov in informacij

Namen

Potem ko smo pri načrtovanju samoevalvacije premislili o temeljnem področju in ključnih kazalnikih kakovosti, ki bodo predmet presoje, ko smo opredelili standarde kakovosti in določili najpomembnejša samoevalvacijska vprašanja, nas čaka naslednja pomembna odločitev. V ožjem metodološkem pomenu moramo v tej fazi premisliti in opredeliti, od koga ali iz česa bomo pridobili podatke in informacije, potrebne za to, da si bomo lahko odgovorili na zastavljena samoevalvacijska vprašanja in presodili, koliko že dosegamo zastavljene standarde kakovosti.

V različnih metodoloških modelih evalvacije je precej uveljavljeno izrazje, po katerem takrat, ko so viri podatkov in informacij ljudje, te poimenujemo subjekti. Med subjekte sodijo različne interesne skupine izobraževalne organizacije. V zadnjem obdobju se je zanje uveljavil tudi izraz deležniki. 

Ko pa podatke in informacije za izpeljavo samoevalvacije črpamo iz pisnih ali drugih virov (npr. dokumentov, fotografij, zvočnih in avdio posnetkov), imenujemo to (drugi) viri podatkov.
 
Preglednica: Izbor subjetkov za samoevalvacijo
  

Opis

Tako subjekti kot viri podatkov so tisti, iz katerih črpamo informacije o tem, kar hočemo izvedeti v svojih samoevalvacijskih vprašanjih. Kdaj se bomo odločili za ene ali druge ali za oboje, je odvisno od več dejavnikov.

Najbolj temeljna odločitev med viri je ta, da različne subjekte vključimo v samoevalvacijo, kadar nas zanimajo odgovori na vprašanja: Zakaj? Kakšno je mnenje o ...? Kako pojasniti? Kakšni so vzroki? Kaj bi lahko? Ali je to dobro? Ipd.

Druge vire pa vključimo, kadar nas zanimajo odgovori na vprašanja: Koliko? Od kdaj? Povprečje? Kako pogosto? Trajanje? Razporeditev? Ipd.

Ob izbiri subjektov, ki jih bomo zajeli v samoevalvacijo, se velja spomniti na koncept relativnega razumevanja kakovosti, ki domneva, da imajo lahko različne interesne skupine zelo različne poglede na to, kaj je kakovost, in – izhajajoč iz svoje vloge, interesov in potreb – kakovost tudi različno ocenjujejo. Zato je tedaj, ko je smiselno neko tematiko osvetliti z različnih zornih kotov, pomembno, da v samoevalvacijo vključimo različne subjekte ter pri analizi pridobljenih podatkov njihove odgovore, mnenja, stališča, navzkrižno primerjamo ter morebitne razlike odstremo in se o njih pogovorimo.
 

Proces oblikovanja

Izhajajoč iz standarda kakovosti ter kazalnikov kakovosti in še posebno iz samoevalvacijskih vprašanj v samoevalvacijski načrt zapišemo subjekte in druge vire, iz katerih bomo črpali podatke.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju standardov kakovosti za izpeljavo samoevalvacije v vaši izobraževalni organizaciji pripravili vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.