Vizija izobraževalne organizacije

Namen

Vizija je podoba organizacije, kakršno bi si želeli v prihodnosti. Je predstava želene prihodnosti. Krepi občutek pripadnosti in osmišlja delo.

Vsaka učinkovita vizija ima korenine v sedanjosti, usmerjana pa je v prihodnost: njena moč izhaja prav iz napetosti, ki nastane zaradi primerjave med predstavo o želeni prihodnosti in današnjo realnostjo.

Opredeljena vizija organizacijam omogoča, da postanejo zmožne same proaktivno vplivati na spremembe v okolju in tako same »povzročati« okoliščine, kakršne želijo. S tem organizacije prerastejo razmere, ko bi se zgolj pasivno odzivale na dogodke, pač pa postanejo njihov (so)ustvarjalec.

Učinkovita je lahko le vizija, ki upošteva edinstvenost organizacije in njeno identiteto ter temelji na njeni lastni stvarnosti. Organizacije, ki znajo konstruktivno uresničevati vizijo in sproti vpeljevati izboljšave kakovosti, dosegajo dobre dosežke. Ustvarjanje vizije zahteva sodelovanje vseh zaposlenih.
 
Slika: Vizija izobraževalne organizacije

 

Opis

Vizija je lahko uresničljiva le takrat, ko temelji na stanju, upošteva danosti organizacije in razmere v okolju. Utopična predstava prihodnosti lahko izčrpava energijo organizacije in zaposlenih, ki jo porabljajo za neuresničljive »sanje«. Podobno se zgodi, če zaposleni v viziji ne najdejo izziva: če vizija podcenjuje zmožnosti organizacije, je lahko premalo privlačna, da bi bila ljudem pomemben in prizadevanja vreden cilj.

Ko začnemo razjasnjevati svoje želeno prihodnje stanje ali vizijo in se hkrati soočimo s stvarnostjo, naletimo na razliko med stanjem, v katerem smo, in tistim, v katerem želimo biti. Organizacija mora znati ločiti med težnjo po odzivanju in težnjo po ustvarjanju.
 
  • Težnja po odzivanju organizacijo vleče v začarani krog »gašenja požarov« in čakanja na nove izbruhe, ki se bodo šele zgodili;
  • Težnja po ustvarjalnosti organizaciji omogoča, da se s pomočjo vizije proaktivno pripravlja na svojo prihodnost in si jo soustvarja.

V bistvu imamo opravka s preprosto, a usodno odločitvijo: ali naj bo vodilo organizacije odzivanje na stvari, ki jih ne želi, ali pa iskanje odgovora na vprašanje »Kaj želimo ustvariti? Kaj si želimo?«

Proces oblikovanja

Ustvarjanje vizije je najučinkovitejše, kadar se ne osredotočimo zgolj na posamezne želene končne dosežke – ampak širše na razvoj organizacije ter na razvoj skupinskega ali individualnega dela v njej.
Vizija ima večjo moč, če se osredotoči tudi na interakcije med ljudmi in odnose med zaposlenimi in uporabniki.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi vizije vaše organizacije pripravili različne pripomočke. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.
 

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo zbrali primere oblikovanih izjav o viziji organizacij, ki so jih udeleženci pripravili v okviru programa usposabljanja za vpeljavo modela POKI v izobraževalno organizacijo.
Vir: Arhiv ACS.
Na ZIK Črnomelj so v letu 2022 ob otvoritvi prenovljenih prostorov, objavili tudi prenovljene vizijo, poslanstvo in vrednote. Zapisi krasijo steno, ki je dobro vidna prav vsem.
 

Video vsebine

V izobraževalnem videu so podani napotki o tem, kako pripraviti dobro izjavo o viziji organizacije. Najbolj preprosto bi lahko rekli, da je vizija predstava željene prihodnosti.

Dobra vizija upošteva edinstvenost organizacije in njeno identiteto. Ko prebiramo ali poslušamo pripoved o viziji dobre organizacije, lahko začutimo in prepoznamo kdo ta organizacija je in kaj počne ter h čemu stremi. Zato, da bo ta vizija takšna, je pomembno, da nastaja v sodelovanju vseh zaposlenih.
Vizija izobraževalne organizacije