Seznam pripomočkov

Pripomoček Področje Kazalnik
Načrt za pripravo razprave o samoevalvacijskem poročilu Presojanje kakovosti Razprava o rezultatih samoevalvacije
Nestrukturirana lista vrednot Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Primeri merskih lestvic Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Pripomoček za analizo in izbiro organizacije za zgledovanje Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za analizo lastnosti interesnih skupin izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Interesne skupine izobraževalne organizacije
Pripomoček za analizo sodelovanja interesnih skupin pri presojanju in razvijanju kakovosti Opredeljevanje kakovosti Interesne skupine izobraževalne organizacije
Pripomoček za analizo SWOT Presojanje kakovosti Metoda analize SWOT
Pripomoček za izdelavo seznama predvidenih udeležencev fokusnih skupin Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za načrtovanje in izpeljavo razprave o vprašanjih kakovosti na andragoškem zboru Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih
Pripomoček za načrtovanje števila in sestave fokusnih skupin Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za oblikovanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti Razvijanje kakovosti Akcijski načrt za razvoj kakovosti
Pripomoček za oblikovanje formalnega sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Svetovalec za kakovost
Pripomoček za oblikovanje izjave o viziji izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Pripomoček za oblikovanje vprašanj za izpeljavo fokusne skupine Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za opredeljevanje in analizo interesnih skupin v organizaciji za izobraževanje odraslih Opredeljevanje kakovosti Interesne skupine izobraževalne organizacije
Pripomoček za pripravo drugega pisma - 1. verzija Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo drugega pisma - 2. verzija Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo in izpeljavo metode zgledovanja Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo opomnika za organizacijo fokusne skupine Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za pripravo poročila o izpeljanem zgledovanju Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo pregleda standardov kakovosti v izobraževalni organizaciji Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Pripomoček za pripravo prvega pisma - 1. verzija Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo prvega pisma - 2. verzija Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za pripravo samoevalvacijskega načrta ob uporabi metode fokusnih skupin Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za pripravo strukture poročila o izpeljanih fokusnih skupinah Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Pripomoček za pripravo vprašanj za zgledovanje Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Pripomoček za samoevalvacijo spletnih strani o izobraževanju odraslih in o kakovosti Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Pripomoček za zbiranje demografskih podatkov o udeležencih fokusne skupine Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Priporočeni standard kakovosti za predstavitev sistema notranjega presojanja in razvijanja kakovosti na spletu Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Priporočila za izpeljavo vodenega pogovora Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Priporočila za načrtovanje in izpeljavo razprave o samoevalvacijskem poročilu Presojanje kakovosti Razprava o rezultatih samoevalvacije
Priporočila za oblikovanje anketnih vprašanj Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Seznam vprašanj za samopreverjanje kakovosti zapisov poslanstva izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Seznam vprasanj za samopreverjanje kakovosti zapisov vizije izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Seznam vprašanj za samopreverjenje kakovosti zapisov vrednot izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Vodilo 1 - Letni načrt kakovosti - splošni opis Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo 1: priprava besedila Samoevalvacijsko poročilo – struktura besedila Presojanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo
Vodilo 2 - Letni načrt kakovosti – zapis v obliki besedila Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo 2: priprava besedila Samoevalvacijsko poročilo – splošni opis Presojanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo
Vodilo 3 - Letni načrt kakovosti - zapis v obliki besedila in preglednice Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo 4 - Letno poročilo o kakovosti - splošen opis Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo 5 - Letno poročilo o kakovosti - zapis v obliki besedila Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo 6 - Letno poročilo o kakovosti - zapis v obliki besedila in preglednice Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo za oblikovanje listine kakovosti Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Vodilo za opredelitev poslanstva, vizije in vrednot na osebni strokovni ravni Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Vodilo za opredelitev standardov kakovosti na osebni strokovni ravni Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Vodilo za predstavitev sistema notranjega presojanja in razvijanja kakovosti na spletu Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Vodilo za premislek o vrednotah izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Vodilo za pripravo internega akta o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Vodilo za pripravo izjave o kakovosti Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Vodilo za pripravo poglavja o kakovosti v LDN ali njemu podobnih letnih dokumentih Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo za pripravo poglavja o kakovosti v LPD ali njemu podobnih letnih dokumentih Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Vodilo za pripravo poglavja o kakovosti v razvojnemu programu izobraževalne organizacije oz. njemu podobnih srednjeročnih ali dolgoročnih dokumentih izobraževalne organizacije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Vodilo za pripravo pregleda interesnih skupin izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Interesne skupine izobraževalne organizacije
Vodilo za razmislek in oblikovanje izjave o poslanstvu izobraževalne organizacije Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Vodilo za strukturiranje anketnega vprašalnika Presojanje kakovosti Metoda anketiranja